O NÁS

O NÁS

TSUB, příspěvková organizace byla zřízena Zastupitelstvem města Uherský Brod dne 19.09.2016 na svém 12. zasedání s účinnosti od 01.01.2017. Zřizovatelem organizace je Město Uherský Brod.

Hlavní účel, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je správa, údržba a opravy hmotného majetku zřizovatele včetně zařízení sloužících potřebám veřejnosti a plnění dalších úkolů zřizovatele.

Činnosti, které budou Technické Služby Uherský Brod vykonávat, vychází z činností, které byly vykonávány přímo Městským úřadem Uherský Brod.

Mezi hlavní činnosti TSUB patří:

 • správa, provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, slavnostního a speciálního osvětlení; světelného signalizačního zařízení; zajištění údržby sítě veřejného osvětlení včetně vyhledávání závad;
 • opravy a údržba veřejného rozhlasu;
 • správa, opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy a jejich součástí dle pasportu místních komunikací; správa, opravy a údržba veřejně přístupných účelových komunikací včetně jejich součástí a příslušenství;
 • opravy a údržba schodišť, chodníků, náměstí a parkovišť;
 • opravy a údržba povrchových zařízení odpadních vod (dešťových vpustí) na místních komunikacích a veřejných prostranstvích;
 • letní a zimní údržba místních a účelových komunikací a jejich součástí podle plánu schváleného zřizovatelem;
 • vydávání souhlasů správce komunikací ke zvláštnímu užívání (např. ke sjezdu, záboru, atd.) a provozních řádů zřizovatelem určených parkovišť;
 • správa, obnova, opravy a údržba veškerého dopravního značení, uličního značení a městského informačního systému;
 • poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, zejména provoz, opravy a údržba veřejných WC;
 • správa a provozování veřejných pohřebišť, opravy a údržba technických a stavebních prvků hřbitovů, zřizování, evidence a pronájmy hrobových míst a urnových schránek; péče o loučky pro vsyp, zeleň i hroby včetně památníků;
 • správa, opravy a údržba mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, atp.);
 • správa, opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť evidovaných v pasportu a to včetně provádění běžné a provozní kontroly;
 • vydávání provozních řádů dětských hřišť a sportovišť;
 • správa, opravy a údržba autobusových zastávek;
 • správa, opravy a údržba parkovacích automatů a závorových systémů;
 • příprava a zabezpečení investičních akcí malého rozsahu, které jsou financovány z rozpočtu zřizovatele nebo příspěvkové organizace a to včetně zajištění projekční přípravy;
 • provoz úschovny zavazadel a kol na dopravním terminálu;
 • správa a provoz tržnic, tržišť, tržných míst a trhů na území města, včetně výběru poplatků;
 • správa, opravy a údržba kašen a vodních prvků;
 • přípravné a dokončovací stavební práce; specializované stavební činnosti;
 • pronájem, opravy a údržba, montáž pódiové techniky, party vybavení (stany, prodejní stánky, lavice, stoly…);
 • správa, opravy a údržba zřizovatelem určených budov, prostor, zařízení a vybavení včetně úklidu;
 • zajištění úklidu města;
 • zajištění energetického managementu zřizovatelem určených budov;
 • správa, opravy a údržba a další činnosti související se zabezpečením chodu plochy pro stavební materiály Vazová;
 • správa, provoz, údržba, opravy a obnova veřejné zeleně, sadovnických a technických prvků; vydává souhlas se zvláštním užíváním veřejné zeleně z titulu jejího správce a současně stanovuje podmínky pro toto zvláštní užívání
 • správa, opravy a údržba vodních toků (např. potoků, rybníků) a vodních děl (např. studní) v majetku nebo správě města;
 • údržba významný krajinných prvků a dalších interakčních prvků v majetku nebo správě města;
 • pěstební a těžební činnost v městských lesích, správa městských lesů;
 • správa, provoz, opravy a údržba sběrných dvorů a deponie stavebních sutí Králov;
 • úklid černých skládek na pozemcích v majetku města;
 • technické zabezpečení kulturních a společenských akcí města;
 • správa, provoz, opravy a údržba dešťových kanalizací v majetku města;
 • správa, opravy a údržba soch umístěných na veřejných prostranstvích;
 • zajišťuje provoz systému nakládání s komunálními odpady města dle platných předpisů města, zajišťuje vývoz odpadkových košů.