KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Technické služby provádí, případně zajišťují správu a údržbu místních a vybraných účelových komunikací na území města Uherský Brod a městských částí. V celkové správě je přibližně 77 km komunikací a téměř 88 km chodníků.

V souladu s plánem zimní údržby v období od 01.11. do 31.03. zabezpečujeme zimní údržbu místních a některých účelových komunikací a chodníků.

V období od 01.04. do 31.10. zajišťujeme také kompletní letní údržbu, která probíhá formou pravidelných blokových čištění.

V rámci údržby a oprav komunikací a chodníků zabezpečujeme například:

 • opravy poškozeného AB povrchu komunikací v tloušťce do 50 a do 100 mm
 • opravy poškozeného dlážděného povrchu komunikací (chodníků)
 • výměnu a doplnění poškozených silničních obrub
 • výškovou úpravy dešťových vpustí
 • rekonstrukci stávajících chodníků
 • opravy menších úseků komunikací
 • čištění dešťových vpustí

TSUB jako správce komunikace vydává souhlas vlastníka ke zvláštnímu užívání (sjezd, zábor komunikace/chodníku, apod.).

Provádíme správu, obnovu, opravy a údržbu veškerého dopravního značení, uličního značení a městského informačního systému.

 • Před zásahem do místní komunikace nebo chodníku musí být vždy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s předstihem (minimálně 30 dní) podána Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace. Tuto žádost je nutné podat u Odboru správního – Oddělení dopravně správní činnosti a agendy (Ing. Bogarová).

 • Na základě předložené žádosti, kterou je nutné doplnit nezbytnými přílohami budou stanoveny podmínky pro konkrétní zásah.

 • V případě zásahu do místní komunikace nebo chodníku je vždy nutné situační nákres zásahu spolu s vyplněnou žádostí o povolení zvláštní užívání komunikace potvrdit u správce místních komunikací a teprve následně podat potvrzenou žádost na Odbor správní - Oddělení dopravně správní činnosti a agendy (Masarykovo nám. 136 "kachlíkárna", 2. patro).

Zóna placeného stání

      

Aktuálně platné předpisy a ceník vztahující se k placenému parkování naleznete na níže uvedeném odkaze.

SYSTÉM PARKOVÁNÍ

     

K dispozi je zde platné nařízení města, ceník parkování v zóně placeného stání a mapa zpoplatněných zón.

Současně zde naleznete také žádost o vystavení parkovací karty, či možnost tisku daňového dokladu při platbě formou SMS.

    

V rámci placeného parkování lze použít několik forem úhrad, jejichž přehled naleznete zde.

Letní údržba

Cílem letní údržby je především zajištění čistoty komunikací a chodníků. 

Konkrétně se jedná zejména o zajištění:

 • blokového čištění komunikací a čištění chodníků
 • mytí vozovek tlakovou vodou
 • odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků
 • chemického postřiku zaplevelených krajnic a chodníků

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2023

Blokové čištění - okruhy 1 až 7

Blokové čištění - okruh 8

Chodníky

Schválený plán oprav chodníků v období 2019 - 2023

Rozdělení chodníků a princip jejich oprav

 

Část 1 – Oprava chodníku v ul. U Zastávky (od zrekonstruované BUS zastávky po ul. Dolní) - DOKONČENO

Realizace po dobu cca 5 týdnů od 10.04.2017
 
Část 2 – Oprava chodníku v ul. Svatopluka Čecha (od SOU po ul. Tovární) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 11 týdnů od 01.05.2017
 
Část 3 – Oprava chodníku v ul. Neradice (od ul. Za Humny po kruhový objezd) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 6 týdnů od 29.05.2017
 
Část 4 – Oprava chodníku v ul. Močidla (od kruhového objezdu po ul. Hlavní) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 7 týdnů od 12.06.2017
 
Část 5 – Oprava chodníku v ul. 1. května (od fotbalového stadionu po ul. Nádražní) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 7 týdnů od 26.06.2017

Část 6 – Oprava chodníku v ul. Horní Valy (pravá strana při směru nahoru) - DOKONČENO

Realizace po dobu cca 11 týdnů od 14.08.2017

 
Část 7 – Oprava chodníku na Sídlišti Olšava u BD č.p. 2211, 2212, 2213 (pouze průběžné chodníky, nikoliv samotné vstupy do objektů) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 5 týdnů od 17.07.2017
 
Část 8 – Oprava chodníku na Sídlišti Olšava u BD č.p. 2214, 2215, 2216 (pouze průběžné chodníky, nikoliv samotné vstupy do objektů) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 5 týdnů od 31.07.2017

Část 1 – Oprava chodníků v ul. 28. října  - DOKONČENO

Popis: Začátek chodníku je v místě vstupu do restaurace Balkán. Zde se chodník napojuje na účelovou komunikaci obsluhující restauraci. Dále pokračuje chodník k ulici Na Dlouhých. Tuto překonává pomocí přechodu pro chodce, který je zde nově navržený. Taktéž část chodníku mezi restaurací Balkán a přechodem pro chodce je novostavbou. Dále od přechodu pokračuje chodník do ulice 28. října. Zde se dělí na dvě části, západní a východní. Západní část již vzhledem k malé šířce nemá parametry chodníku a je navržena jako zpevněná plocha. Východní část dále jako chodník pokračuje k ulici na Chmelnici, kde jsou obě části východní a i západní napojeny na stávající chodníky.

Realizace po dobu cca 13 týdnů nejpozději od 16.04.2018
 
Část 2 – Oprava chodníku v ul. Vlčnovská - DOKONČENO
Popis: Začátek chodníku je na ulici Vlčnovské v místě napojení na již opravený chodník u parkoviště prodejny Lidl. Chodník je veden v souběhu s místní komunikací ulice Vlčnovská po její levé straně. Konec rekonstruované části chodníku je v místě napojení na stávající chodník u železničního přejezdu. Rekonstrukce chodníku končí varovným pásem v místě závorového břevna (v místě sloupu zabezpečovacího zařízení přejezdu).
Realizace po dobu cca 5 týdnů nejpozději od 30.04.2018
 
Část 3 – Oprava chodníku v ul. Luhačovská - DOKONČENO
Popis: Začátek pravostranného chodníku je v místě napojení na nový chodník, který byl realizován v rámci rekonstrukce autobusových zastávek. Konec pravostranného chodníku je v místě vjezdu k domu č. p. 122 v napojení na již opravený chodník.
Realizace po dobu cca 8 týdnů nejpozději od konce září (začátek října) 2018

 

Část 4 – Oprava chodníku v ul. U Korečnice - DOKONČENO
Popis: Začátek chodníku je na ulici U Korečnice v místě napojení na stávající chodník na ulici Rolnické. Konec rekonstruované části chodníku je v místě napojení na účelovou komunikaci, příjezdnou k areálu firmy Zemaspol. Trasa je vedena ve stávající trase chodníku. Chodník je nově zúžený na 1,50 m. Chodník je ve většině svojí délky odsazený od silnice I/50.
Realizace po dobu cca 8 týdnů od 18.06.2018
 
Část 5 – Oprava chodníku v ul. Pod Valy - DOKONČENO
Popis: Začátek opravovaného chodníku bude u podélného parkování u dopravního terminálu a konec bude v místě před vlakovým přejedem
Realizace po dobu cca 10 týdnů nejpozději od 30.07.2018

Část 6 – Oprava chodníku v ul. Partyzánů - DOKONČENO
Popis: Jedná se o úsek chodníku, který je přímo u hlavního parkoviště před nemocnicí
Realizace: po dobu cca 3 týdnů od 08.10.2018

Část 7 – Oprava chodníku v ul. U Stadionu - DOKONČENO
Popis: kompletní oprava chodníků v této ulici
Realizace: po dobu cca 7 týdnů od 08.10.2018

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Polní - DOKONČENO

Na ulici Polní je řešena rekonstrukce chodníku mezi ulicí Javořinskou a ulicí Škrloveckou. Začátek chodníku je v místě křižovatky s ulicí Javořinskou. Zde se chodník napojuje na stávající chodník pomocí nového chodníku u místní komunikace ulic Javořinská (jedná se o část 2, která je novostavbou). Tímto bude propojený chodník na ulici Polní se stávajícím chodníkem na ulici Javořinské (napojení je bezbariérové). Chodník dále pokračuje jako levostranný chodník na ulici Polní až je křižovatce s ulicí Prostřední. Zde přechází chodník na pravou stranu (stávající řešení) a pokračuje až po ulici Škrloveckou. Zde chodník končí. Pokračování je stávající na ulici Škrlovecké vlevo. Ukončení chodníku je pomocí varovného pásu.

  

Zahájení prací: nejpozději od 03.06.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Partyzánů - DOKONČENO

Na ulici Partyzánů je řešena rekonstrukce části chodníku u rybníka. Začátek chodníku je v místě napojení na účelovou komunikaci (stávající chodník je zde již opravený). Konec chodníku je v místě napojení na místní komunikaci na východní straně rybníka. Zde chodník pomocí místa pro překonání pozemní komunikace (pouze varovný pás) přechází na pravou stranu místní komunikace a napojuje se na stávající chodník.

  

Zahájení prací: nejpozději od 01.07.2019

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Škrlovecká - DOKONČENO

Na ulici Škrlovecké je řešena oprava chodníků v okolí stávajícího sportoviště a dětského hřiště. Začátek chodníku je v místě napojení na chodník na ulici Polní (který je taktéž součástí stavby). Konec jednotlivých částí chodníků je vždy v místech napojení na již opravené chodníky.

  

Zahájení prací: nejpozději od 17.06.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

Část 4 - Oprava chodníku v ulici U Žlebu - DOKONČENO

Začátek chodníku je v místě napojení na stávající zpevněnou plochu u bývalé prodejny oděvů na ulici Hradišťské. Dále pokračuje chodník jižním směrem až k vjezdu k domu č. p. 1066. Zde je napojen na vjezd do tohoto domu. Dále již je chodník opravený v rámci dřívějších akcí. Chodník je přerušený v místě napojení chodníku na ulici U Sboru.

  

Zahájení prací: nejpozději od 01.07.2019

Dokončení díla: do 11 týdnů od zahájení

Část 5 - Oprava chodníku v ulici Poštovní - DOKONČENO

Na ulici Poštovní v Újezdci je řešena rekonstrukce východního (levostranného) chodníku. Začátek chodníku je u kostela. Začátek je řešen jako místo pro překonání pozemní komunikace (pouze varovný pás) a je napojen na stávající chodník po levé straně ulice Nad Kostelem. Chodník je veden po levé straně místní komunikace. Konec chodníku je v napojení na stávající chodník u silnice II/490.

  

Zahájení prací: nejpozději od 17.06.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

    

Část 6 - Oprava chodníků v ul 26. dubna (mezi kolejemi) - DOKONČENO

V rámci opravy železničního přejezdu, kdy došlo k opravě obou kolejí a nové pokládce asfaltového koberce mezi závorami jsme se připojili také k opravě obou chodníků mezi kolejemi. Práce zahrnovaly kompletní výměnu všech obrub, novou podkladní vrstvu a novou pochozí zámkovou dlažbu. Veškeré práce musely být koordinovány v souladu s rekonstrukčními pracemi na přejezdu a byly zdárně dokončeny v průběhu výluky na komunikaci.

  

Zahájení prací: 12.10.2019

Dokončení díla: 17.10.2019

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Lidická - dokončeno

Na ulici Lidická je řešena oprava pravostranného chodníku. Oprava začíná v napojení na již opravený chodník na ulici 28. října. Stavba končí na ul. Prakšická, kde se chodník napojí na již vystavený nový chodník.

     

Zahájení prací: nejpozději od 01.06.2020

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

 

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Ant. Dvořáka - dokončeno

Začátek chodníku je v místě napojení na již opravený chodník na ulici Na Dlouhých. Dále pokračuje pravostranný i levostranný chodník k ulici 9. května. Zde je napojen na již opravené chodníky. Dále oba chodníky pokračují k ulici Svatopluka Čecha. Zde oba chodníky končí v místě napojení na již opravené chodníky. Chodník je přerušený v místě napojení chodníku na ulici 9. května. V celém rozsahu je chodník řešen jako rekonstrukce.

  

Zahájení prací: nejpozději od 18.05.2020

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Maršovská - dokončeno

Na ulici Maršovská je řešena rekonstrukce pravostranného chodníku mezi ulicí Partyzánů a ulicí Rtm. Křivdy. Začátek chodníku je v místě stávajícího přechodu pro chodce na ulici Partyzánů. Zde se chodník napojuje na stávající již opravený chodník. Chodník pokračuje k ulici Rtm. Křivdy a je přerušen vždy místními komunikacemi. (ulice Fr. Veselky a Kpt. Kubíčka). Na ulici Rtm. Křivdy chodník končí. V celém rozsahu je chodník řešen jako rekonstrukce. Prostorové řešení trasy je limitováno stávajícím vedením.

  

Zahájení prací: nejpozději od 15.06.2020

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Na Dlouhých (úsek mezi ulicemi Palackého a Havlíčkova) - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 26.4.2021

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

    

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Na Dlouhých (úsek mezi ulicemi Havlíčkova a B. Smetany)  - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 24.5.2021

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

    

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Maršovská (od č.p. 1504 po ul. U Cihelny)  - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 21.6.2021

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

    

Část 4 - Oprava chodníku v ulici Maršovská (od č.p. 1392 po nový hřbitov)  - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 05.07.2021

Dokončení díla: do 13 týdnů od zahájení

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Slovácká - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 05.09.2022

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

    

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Vlčnovská - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 04.07.2022

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

    

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Havlíčkova - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 25.04.2022

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

    

Část 4 - Oprava chodníku v ulici Bedřicha Smetany - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 06.06.2022

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

    

Část 5 - Oprava chodníku v ulici Hodinářská - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 09.05.2022

Dokončení díla: do 7 týdnů od zahájení

Část 1 – Oprava chodníku v ul. Na Dlouhých - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 02.05.2023

Dokončení díla: do 13 týdnů od zahájení

 

Část 2 – Oprava chodníku v ul. Předbranská - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 03.07.2023

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

 

Část 3 – Oprava chodníku v ul. Revoluční - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 05.06.2023

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

Parkovací domy

Občanům a návstěvníkům města jsou k dispozici níže uvedené parkovací domy, které má TSUB ve své správě.

Mimo to lze parkovat také na parkovišti u OD Kvanto.

Zimní údržba

Nařízení města o neudržovaných úsecích komunikací a chodníků

Mapa neudržovaných úseků

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací a chodníků na straně druhé.

Kontakt na dispečink zimní údržby: RUMPOLD UHB, s.r.o. - mob: 702 207 871 - non stop.

Dopravní značení

V rámci dopravního značení zajišťuje TSUB mimo jiné také tyto činnosti:

 • údržba dopravního značení na území města, vč. světelných křižovatek
 • oprava poškozeného dopravního značení
 • instalace nového dopravního značení (po předchozím schválení)
 • průběžná obnovu svislého a vodorovného dopravního značení
 • zajištění přechodného dopravního značení na akcích pořádaných městem Uherský Brod