KOMUNÁLNÍ ODPADY

KOMUNÁLNÍ ODPADY

TSUB zabezpečuje svoz komunálního odpadu, vývoz odpadkových košů na území města Uherský Brod, dále provozuje sběrné dvory a deponii stavebních sutí Králov a zajištuje úklid černých skládek na pozemcích v majetku města.

Zjištěné černé skládky je možné hlásit pomocí aplikace ZmapujTO.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad - harmonogram svozu

Sběr odpadů z nádob:

pondělí úterý středa čtvrtek pátek
lichý týden

BIO*-bytové domy1)

BIO rod. domy 2

BIO rod.domy 3

BIO Těšov

SKO-bytové domy2)

BIO rod.domy 1

BIO Maršov

BIO Újezdec

BIO Havřice

BIO Králov

PAPÍR - kontejnery

PLASTY - kontejnery3)

sudý týden

SKO rod. domy 2

SKO rod.domy 3

SKO Těšov

SKO-bytové domy2)

SKO** rod.domy 1

SKO Maršov

SKO Újezdec

SKO Havřice

SKO Králov

PLASTY - kontejnery3)

* biologicky rozložitelný odpad ** směsný komunální odpad

1) vývoz bioodpadů se přes chladné zimní období i přes horké letní období upravuje dle potřeby 2) bytové domy = stanoviště nádob na SKO o obsahu 1100 l 3) vývoz plastů z nádob se přes chladné období upravuje dle potřeby

rodinné domy 1

Ulice 28. října, Bří Lužů, Dolní Valy, Emila Háby, Frant. Veselky, Hodinářská, Horní Valy, Kpt. Kubíčka, Lidická, Maršovská, Masarykovo nám., Močidla, Naardenská, Na Tržišti, Nám. Svobody, Nerudova, Pecháčkova, Pod Valy, Pořádí, Prakšická, Prim. Hájka, Předbranská, Rtm. Křivdy, Rybářská, Soukenická, Strojařů, Šumická, U Cihelny, U Elektrárny, U Fortny, U Hřiště, U Lapače, U Plovárny, U Sboru, U Žlebu, Úlehly, Vilibalda Růžičky, Za Humny

rodinné domy 2

Ulice 9. května, Ant. Dvořáka, B. Němcové, B. Smetany, Františka Bára, Františka Janáčka, Františka Kožíka, Havlíčkova, Hradební, Hradišťská, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Hlobila, Ječná, Jirásková, Josefa Herčíka, Karla IV., Komenského, Květná, M. Alše, Malá, Mariánské nám., Moravská, Na Dlouhých, Na Chmelnici, Na Láně, Na Výsluní, Palackého, Prosná, Ptylova, Sadová, Seichertova, Svatopluka Čecha, Tovární, U Korečnice, U Stadionu, Údolní, Weberova, Žitná

rodinné domy 3

26. dubna, Dělnická, Javořinská, Kučerovo nám., Lipová, Nivnická, Nová, Pastýřská, Pod Zelnicemi, Polní, Prostřední, Provazní, Rolnická, Slovácká, Stolářská, Trávníky, U Bajovce, U Cukrovaru, U Korečnice, U Olšavy, U Porážky, U Školky, U Vody, Vazová, Vlčnovská, Zahradní, Zámostí, Zátiší

Sběr pytlů:

Sběr žlutých pytlů (plasty + nápojový karton) a modrých pytlů s papírem se provádí každý poslední pátek v měsíci, který je pracovním dnem.

 

Výměna nádob

 Žádost o novou popelnici lze podat mailem na adresu eva.gregusova@tsub.cz , telefonicky na čísle 572 805 408 nebo osobně na adrese TSUB příspěvkové organizaci, Nerudova 193.

Při žádání o popelnici je nutné nahlásit jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu umístění nádoby, počet osob v domácnosti, telefonní číslo.

V případě, že se jedná o osobu, která nemá trvalé bydliště v Uherském Brodě nebo má trvalé bydliště v Uherském Brodě, ale vlastní více nemovitostí, má tato osoba povinnost podat ohlášení majitele nemovitosti k místnímu poplatku na odboru finančním (u paní Slovákové). Potvrzení o ohlášení je nutno předložit k žádosti o novou popelnici.

V případě, že se jedná o nového občana, postačí k žádosti předložit potvrzení o změně trvalého bydliště.

SBĚRNÉ DVORY

Sběrné dvory jsou přístupné fyzickým osobám v provozní době a za podmínek stanovených v provozních řádech zařízení. Mohou zde zdarma odevzdávat objemné odpady (nábytek apod.), nebezpečné odpady (barvy, hnojiva apod.) a zároveň využít toto místo pro zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů (např. lednice, televizory, audio technika apod.).

Každý občan, který prokáže, že má trvalé bydliště v Uh.Brodě (tzn. v Uh.Brodě, Havřicích, Těšově, Újezdci nebo Maršově), má právo odložit ve sběrném dvoře bezplatně výše uvedené druhy odpadů. Po přivezení svého odpadu do prostor sběrného dvora provede každý roztřídění dovezeného odpadu do přistavených kontejnerů dle pokynů obsluhy dvora.

Sběrné dvory nepřijímají odpady z podnikatelské činnosti. Pokud vznikají při podnikatelské činnosti jakékoliv odpady, je podnikatel povinen zajistit si smluvně u oprávněné osoby likvidaci svého odpadu.

Upozorňujeme občany, že není možné vyvážet ze sběrných dvorů žádné odložené odpady a to ani jejich části.

Děkujeme za pochopení.

SD Havřice - změna od 19.11.2018  
Pondělí zavřeno 13:00 - 16:00
Úterý zavřeno zavřeno
Středa zavřeno 13:00 - 16:00
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek zavřeno 13:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 12:00  
Neděle zavřeno

Telefonní kontakt na SD Havřice: +420 737 031 218

SD Vazová - změna od 19.11.2018  
Pondělí zavřeno 13:00 - 16:00
Úterý zavřeno zavřeno
Středa zavřeno 13:00 - 16:00
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek zavřeno 13:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 12:00  
Neděle zavřeno

Telefonní kontakt na SD Vazová: +420 605 343 096

Sběrný dvůr Větrná je od 19.11.2018 uzavřen.

SD Újezdec - změna od 19.11.2018  
Pondělí zavřeno 13:00 - 16:00
Úterý zavřeno zavřeno
Středa zavřeno 13:00 - 16:00
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek zavřeno 13:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 12:00  
Neděle zavřeno

Telefonní kontakt na SD Újezdec: +420 605 708 440