Blokové čistění komunikací v roce 2022

Blokové čištění města bude zahájeno v pátek 01.04.2022.

   

Technické služby Uherský Brod (TSUB) si dovolují oznámit občanům termíny blokového čištění úseků komunikací na území města v letošním roce.

Město je rozděleno celkem na 8 okruhů, kde okruhy 1-7 jsou rozděleny vždy na dvě části (A, B).

  

Četnosti čištění jednotlivých okruhů jsou následující:
Okruh 1A – blokové čistění 1x měsíčně
Okruhy 1B až 7B – blokové čištění 4x ročně (duben, červen, září, říjen)
Okruh 8 – čistění 1x - 2x měsíčně

 

Na okruhy č. 1 – 7 je počítáno s čištěním komunikací vždy v jednom pracovním dnu pro každou část. Pro čistění okruhu č. 8 je pak počítáno s více pracovními dny, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná převážně o úseky komunikací, kde by nemělo dle zákona probíhat parkování, nebudou tyto úseky označovány dopravním značením a čištění bude probíhat průběžně.

 

Provoz v ulicích, na nichž proběhne blokové čištění komunikací, bude v souladu s ustanovením zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, v dostatečném předstihu upraven přechodným dopravním značením (zákaz zastavení s uvedením termínu platnosti). Přechodné dopravní značení, jehož instalaci si zabezpečuje společnost Rumpold, která bude čištění komunikací provádět, bude bezprostředně po provedeném blokovém čištění odstraněno. Nerespektováním přechodného dopravního značení se řidiči vozidel vystavují riziku pokuty, případně i odtažení svého vozidla.

 

Harmonogram blokového čištění jednotlivých komunikací spolu s přiřazeným okruhem je k dispozici také na webových stránkách města Uherský Brod a TSUB.

  

Předem děkujeme všem zodpovědným řidičům za zdárný průběh čištění města.

 

Příloha: Přehled jednotlivých ulic spolu s termíny jejich čištění